Makalelerim

1- Çevre, İnsan ve Etik Çerçevesinde Çevre Sorunlarına ve Çözümlerine Yönelik Yaklaşımlar

2- Inflation and corruption relationship: Evidence from panel data in developed and developing countries

3- Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

4- İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları

5- Ekonomik kalkınma ve çevre kirliliği ilişkisi: Gelişmekte olan ülkeler üzerine ampirik bir analiz

6- Uygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Karşılaştırmalı Analizi

7- Türkiye’de rüzgar çiftliklerinden elektrik üretilmesiyle sağlanabilecek çevresel ve ekonomik kazançlar

8- Gelir ve Bölge Ayrımına Göre Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz

9- Türkiye’de optimal yenilenebilir enerji kaynağının COPRAS yöntemiyle tespiti ve yenilenebilir enerji yatırımlarının istihdam artırıcı etkisi

10- Vergilemede Mükellef Hakları ve Vergi İnceleme Elemanlarının Mali Sorumlulukları

11- A Road Map for a Domestic Wind Turbine Manufacturıng Industry in Turkey

12-  Entropi ve Waspas Yöntemleri Kullanılarak Türkiye İçin Uygun Yenilenebilir Enerji Kaynağının Seçimi.

13- The Comparison of the Shadow Economy in Turkey and European Countries

14- Ülkeler tarafından uygulanan çevre politikalarının uluslararası doğrudan yatırımlar üzerindeki etkileri: Kirlilik sığınağı hipotezinin test edilmesi

15- Sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu maliye politikaları (Tez)

16- Çevre Dostu Maliye Politikaları ve İktisadi Kalkınma

17- Economic Development and Environment Pollution in High and Middle-Income Countries: A Comparative Analysis of Environmental Kuznets Curve

18- Türkiye’de Etkin Bir Vergi Sisteminin Kurulmasına İlişkin Politika Önerileri

19- The fourth industrial revolution and a possible robot tax

20- Enerji Tasarrufu Perspektifinden Çevre Dostu Sosyal Binalar ve Yaygınlaşmasına Hizmet Edebilecek Maliye Politikaları

21- The effect of public intervention on global competitiveness and foreign direct investment: The case of Turkey Kamu müdahalelerinin küresel rekabet gücü ve uluslararası doğrudan …

22- The selection of the best olympic place for Turkey using an integrated MCDM model

23- Faiz döviz kuru ilişkisi üzerine ampirik bir çalışma

24- Supplier performance evaluation by using SWARA and MULTIMOORA

25- Sustainable Development and Turkey's Biomass Energy Potential

26- Economic Potentials of Energy-Efficient Residential Envelope Building Retrofitting in Turkey

27- Measurement of efficiency of fiscal policies implemented for global crisis: Did Turkey have success in crisis management?

28- Environmental and Economic Prospects for the Wind Turbine Industry in Turkey

29- Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi (1980-2005)

30- Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışının Değerlendirilmesi

31- The Effects of International Capital Movements through Developing Countries on Economic Growth: The Panel Data Analysis

32- TÜRKİYE'DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

33- Sosyal Devlet Anlayışı ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme1

34- The Selection of Appropriate Renewable Energy Source For Turkey By Using Entropy and Waspas Methods

35- Bilirkişilik Müessesesi ve Vergilendirilmesi

36- Determination of Renewable Energy Source in Turkey by COPRAS and Analysis of the Employment-Enhancing Effect of Renewable Energy Investments

37- A road map for a domestic wind turbine manufacturing industry in Turkey

38- Sustainable development and Turkey's biomass energy potential

39- An Industrial Policy Recommendation for Raising Solar Energy Investments In Turkey and Its Possible Employment Effect

40-  Türkiye’nin 2023 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırım Hedeflerinin İşsizliğe Etkisi

41- TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI: TARIM SEKTÖRÜNDE ATIL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.

42- EKONOMİK KALKINMA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ.

43- ÜLKELER TARAFINDAN UYGULANAN ÇEVRE POLİTİKALARININ ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KİRLİLİK SIĞINAĞI HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ.

44- TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ÇİFTLİKLERİNDEN ELEKTRİK ÜRETİLMESİYLE SAĞLANABİLECEK ÇEVRESEL ve EKONOMİK KAZANÇLAR

45- Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi. 

46- ÇEVRE ve KENTLEŞME POLİTİKASI

47- Türliye'de Nükleer Enerji Üretiminin Cari Açığa Etkisi

48- TÜRKİYE’NİN 2023 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIM HEDEFLERİNİN İŞSİZLİĞE ETKİSİ

49- The effect of public intervention on global competitiveness and foreign direct investment: The case of Turkey

0 Yorumlar:

Yorum Gönderme